CEFR (Common European Framework of Reference for Languages)

Ne mjediset shkollore po flitet gjithnje e me shume per Kuadrin e Perbashket Europian te References per Gjuhet. Po cfare eshte ky institucion dhe ne c'menyre na orienton?

CEFR-ja, ose Kuadri i Perbashket Europian i References per Gjuhet, eshte nje institucion i vene ne dispozicion nga Bashkimi Europian per te pershkruar aftesite gjuhesore nga ata qe studiojne nje gjuhe te huaj europiane ose per te treguar nje nivel reference per studimin e ketyre gjuheve

I hartuar nga Keshilli Europian gjate viteve 1989-1996 ky institucion ka si qellim kryesor aplikimin e nje metode te perbashket vleresimi per te gjitha gjuhet europiane. Ne vitin 2001 Keshilli Europian rekomandoi perdorimin e sistemit CEFR per hartimin e programeve per vleresimin e aftesive gjuhesore.

Gjashte nivelet CEFR korrespondojne me provimet Cambridge ESOL sipas skemes se meposhtme.

Close