CAE (Certificate in Advanced English)

CAE (Certificate in Advanced English) perfaqeson nivelin e katert te provimeve Cambridge ESOL. Behet fjale per nje provim te avancuar, i inkuadruar ne nivelin C1 CEFR (Kuadri i Perbashket Europian i Referimit). 

Si zhvillohet?

Pjeset

Permbajtja

Piket
(ne % te totalit)

Qellimi

Lexim
(1 ore e 15 minuta)
4 pjese
34 pyetje
20% Kerkon nga kandidati te kuptoje idete kryesore, detajet, qellimin, tonin, etj. e teksteve te ndryshme te marra nga libra, gazeta dhe revista.
Shkrim
(2 ore)
2 pjese 20% Kandidatit i kerkohet te shkruaje  tekste jo te specializuar si artikuj, ese, letra dhe raporte, nepermjet te cilave vleresohet aftesia per te komunikuar ne menyre te efektshme permes anglishtes se shkruar.
Degjim
(45 minuta)
4 pjese
30pyetje
20% Teston aftesine e kandidatit per te kuptuar anglishten e folur duke kuptuar opinionin, qendrimin e folesit dhe detaje te vecanta mbi temen e trajtuar.
Perdorim i Anglishtes
(1 ore e 30 minuta)
5 pjese
50 pyetje
20% Permes kesaj pjese kerkohet qe kandidati te tregoje aftesi per te aplikuar njohuri gramatikore dhe fjalor te pershtatshem per nje nivel C1 CEFR.
Anglishtja e Folur
(15 minuta)
4 pjese 20% Teston aftesine e kadidatit per te bashkevepruar gjate nje bisede ne gjuhen angleze.

Kush e vlereson?

Ashtu si cdo provim tjeter Cambridge ESOL, pjeset e leximit, shkrimit, degjimit dhe perdorimit te anglishtes vleresohen prane Universitetit te Kembrixhit ne Angli. Pjesa e anglishtes se folur vleresohet ne Shqiperi nga nje staf i kualifikuar dhe i autorizuar per kete detyre.

Per me shume informacion mbi kete test mund vizitoni faqen web www.cambridgeesol.org/exams/cae

 

4CAE  Practice Tests u ofron kandidateve mundesine per te praktikuar me te pese pjeset e provimit CAE bashke me keshilla t e vlefshme se si duhet te shqyrtohen pyetjet dhe te zgjidhet pergjigja e sakte. Libri eshte i pajisur me CD.

Gold CAE Plus eshte nje metode ideale per te ritur dhe te rinj. Libri eshte i pajisur me CD.3

Close