CPE (Certificate of Proficency in English) 

CPE (Certificate of Proficency in English) perben shkallen me te larte te provimeve Cambridge ESOL. Behet fjale per nje provim shume te avancuar te gjuhes angleze, te inkuadruar ne nivelin C2 CEFR (Kuadri i Perbashket Europian i Referimit). Ky provim u drejtohet atyre qe kane nje njohuri te gjere te gjuhes angleze dhe jane te afte ta zoterojne ate ne te gjitha situatat.

Si zhvillohet?

Pjeset

Permbajtja

Piket
(ne % te totalit)

Qellimi

Lexim
(1 ore e 30 minuta)
4 pjese/40 pyetje 20% Kerkon nga kandidati te kuptoje tekste te ndryshme si libra, gazeta dhe revista.
Shkrim
(2 ore)
2 pjese 20% Kerkon qe kandidati te jete ne gjendje te shkruaje ese, raporte, prezantime, kritika etj.
Degjim
(40 minuta)
4 pjese/42 pyetje 20% Teston aftesine e kandidatit per te ndjekur dhe kuptuar plotesisht materiale si fjalime, leksione, intervista etj.
Perdorim i Anglishtes
(1 ore e 30 minuta)
5 pjese/44 pyetje 20% Kandidati duhet te jete i afte te perdore fjalet, fjalite dhe idiomat e duhura ne situatat e duhura dhe ne castet e duhura.
Anglishtja e Folur
(19 minuta)
3 pjese 20% Teston aftesine e kadidatit per te komunikuar ne menyre te efektshme ne situata dialogu.

Kush e vlereson?

Ashtu si cdo provim tjeter Cambridge ESOL, pjeset e leximit, shkrimit, degjimit dhe perdorimit te anglishtes vleresohen prane Universitetit te Kembrixhit ne Angli. Pjesa e anglishtes se folur vleresohet ne Shqiperi nga nje staf i kualifikuar dhe i autorizuar per kete detyre.

Per me shume informacion mbi kete test mund vizitoni faqen web www.cambridgeesol.org/exams/cpe

 

5Proficiency Gold eshte nje metode e bazuar ne menyre specifike mbi provimin Cambridge ESOL CPE.

Close